અર્થભેદ

કેટલીકવાર જોગણી માં સામાન્ય ફેરફારો થતાં એક અક્ષરને બદલે અન્ય પર મૂકાઈ જતાં કે અક્ષરો અક્ષરો વચ્ચે રાખવું જોઈતું અંતર ન રાખવાથી કે બિનજરૂરી અંતર રાખવાથી તેનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. આવા કેટલાક શબ્દોની ક્વિઝ અહીં આપેલ છે.

અર્થભેદવાળા શબ્દો

Leave a Comment