પ્રકરણ 6 આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો 

std 6 aapani aaspas thata ferfaro std 6 Science aapani aaspas thata ferfaro પ્રકરણ 6 આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો  કયો ફેરફાર ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે ? (A) રેતીમાાંથી બનાવેલ કાચ (B) તળેલી પૂરી (C) બરફમાંથી પાણી (D) અગરબત્તીમાંથી રાખ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર કયો છે ? દૂધમાંથી દહીં બનવું  ( A ) ઠંડા … Read more

ichchhavar

H.N.G.U F.Y B.A GUJARATI admission in hngu universityhemchandracharya north gujarat university (hngu)hng university exam newshngu all college listhngu north gujarat university resulthngu patan universityhngu patan university addresshngu patan university contact numberhngu university admissionhngu university b.ed admissionhngu university bedhngu university ccc examhngu university exam time table 2021hngu university old paperhngu university online resulthngu university phdhngu university … Read more

Geography of Gujarat 3

In various competitive examinations, questions are asked about the geography of Gujarat such as rivers, dams, schemes, minerals, place of origin of rivers, sanctuaries, animals etc.  Here is a quiz of 10 questions asked in the competitive exam so that you can know the answers to the questions and increase your knowledge. Here 10 Question … Read more

F.Y.B.A

H.N.G.U F.Y B.A GUJARATI FIRST SEM QUIZ We have lack of time in this present competitive world, but because of technology, we easily get important information on any subject. mobile ,computers and like that other appliances makes very easy for us to get any knowledge at any time at any place. If you Like Quiz … Read more

Geography of Gujarat

Geography of Gujarat We have lack of time in this present competitive world, but because of technology, we easily get important information on any subject. mobile ,computers and like that other appliances makes very easy for us to get any knowledge at any time at any place. Hello ,here Quiz about National parks ,asked in Questions … Read more

Arthbhed 2

કેટલીકવાર જોગણી માં સામાન્ય ફેરફારો થતાં એક અક્ષરને બદલે અન્ય પર મૂકાઈ જતાં કે અક્ષરો અક્ષરો વચ્ચે રાખવું જોઈતું અંતર ન રાખવાથી કે બિનજરૂરી અંતર રાખવાથી તેનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. આવા કેટલાક શબ્દોની ક્વિઝ અહીં આપેલ છે. ક્વિઝ શરુ કરવા NEXT બટન પર ક્લિક કરો.

india

We have lack of time in this present competitive world, but because of technology, we easily get important information on any subject. mobile ,computers and like that other appliances makes very easy for us to get any knowledge at any time at any place.        we are trying to make your efforts less with the help … Read more

History

imp question for competitive examination ઇતિહાસના પરીક્ષામાં ઉપયોગી પ્રશ્નો માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો. number Quiz 2 Indian society transition period 2 1 Indian society transition period 1

Indian society transition period 1

imp question for competitive examination  ઇતિહાસના પરીક્ષામાં ઉપયોગી પ્રશ્નો માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો.

quiz on wildlife

We have lack of time in this present competitive world, but because of technology, we easily get important information on any subject. mobile ,computers and like that other appliances makes very easy for us to get any knowledge at any time at any place.         we are trying to make your efforts less with the help … Read more

Use of am,is,are

Am/Is/Are — As you will see in the next section, these are the three present tense forms of to be. Am is for the first person singular (I am), is is for the third person singular (he is, she is, it is) and are is for the first person plural (we are), the second person singular and plural (you are) and the third … Read more