આર.ટી.ઈ. ધોરણ -૧ માં ખાનગી શાળામાં વિના મૂલ્ય પ્રવેશ

RTE Admission 2024

rte admission

🎓🌟 RTE Admissions in Gujarat: Empowering Education for All 🌟🎓

Dear Parents and Guardians,

Are you eager to ensure your child receives quality education, regardless of your financial situation? Look no further than the Right to Education (RTE) admissions in Gujarat!

What is RTE? The Right to Education Act, 2009, guarantees free and compulsory education to children aged 6 to 14 years. It aims to bridge the gap between different socio-economic classes by providing equal opportunities in education. In Gujarat, RTE has been instrumental in transforming the educational landscape, enabling children from all backgrounds to access quality schooling.

Why Opt for RTE Admissions? RTE admissions in Gujarat open doors to premier educational institutions for children from economically weaker sections (EWS) and disadvantaged groups (DG). By securing RTE admission, your child can benefit from:

 1. Quality Education: RTE ensures access to reputed schools with excellent teaching standards and resources, fostering holistic development.
 2. Financial Assistance: Families facing financial constraints can avail themselves of RTE benefits, including waived fees and additional support.
 3. Equal Opportunities: RTE promotes inclusivity, empowering children from marginalized communities to thrive academically and socially.

How to Apply for RTE Admissions: Navigating the RTE admission process in Gujarat is straightforward:

 1. Eligibility Criteria: Ensure your child meets the RTE eligibility criteria, including income limits and other specified parameters.
 2. Online Registration: Visit the official RTE Gujarat portal to register online during the designated application window. Provide accurate information and necessary documents for verification.
 3. Document Submission: Submit requisite documents, such as income certificates, residence proof, and birth certificates, as per guidelines.
 4. Lottery System: RTE admissions in Gujarat follow a lottery system to ensure fairness and transparency. Once applications are processed, a random lottery selects eligible candidates for admission.
 5. Confirmation and Admission: Upon selection, follow the instructions provided to complete the admission formalities at the allotted school.

Key Dates to Remember: Stay informed about crucial RTE admission dates to avoid missing out on this opportunity:

 • Application Period: [Insert Dates]
 • Lottery Results: [Insert Dates]
 • Admission Confirmation: [Insert Dates]

Final Thoughts: Education is the cornerstone of a brighter future, and RTE admissions in Gujarat embody the spirit of equality and empowerment. By seizing this opportunity, you’re not just enrolling your child in a school; you’re investing in their lifelong success and contributing to a more inclusive society.

Don’t let financial constraints hinder your child’s educational journey. Embrace the RTE admissions process and pave the way for a brighter tomorrow!

For more information and assistance, visit the official RTE Gujarat website or reach out to your nearest education authorities.

Let’s embark on this journey of education together, shaping a future where every child has the opportunity to shine!

rte admission

*RTE હેઠળ પ્રવેશ અંગે*

નમસ્તે મિત્રો——–

ગુજરાત સરકાર દ્વારા RTE હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં ધો.૧ માં પ્રવેશ માટેની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.આ યોજના હેઠળ ખાનગી સ્કૂલમાં શિક્ષણ ફિ ભરવાની થતી નથી. તદ્ઉપરાંત યુનિફોર્મ,પુસ્તકો, સ્કૂલબેગ વગેરેનો ખર્ચ સરકાર દ્વારા તેના બેંક ખાતામાં જમા થાય છે. માટેની યોજનાનો લાભ લેવા ઇચ્છતા સમાજના જરૂરિયાતમંદ બંધુઓ એ નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર રાખવા

ફોર્મ ૧૪/૦૩/૨૦૨૪ થી ૨૬/૦૩/૨૦૨૪ સુધી ભરવાના છે.

*જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ*

૧. વિદ્યાર્થીનો જન્મનો દાખલો.

૨. રહેઠાણનો પુરાવો(લાઇટબીલ, રેશન કાર્ડ)

૩. વાલીનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર

૪. વિદ્યાર્થીનો પાસપોર્ટ સાઇઝ નો ફોટો

૫. વાલીનો આવકનો દાખલો (મામલતદારનો) 

૬. વિદ્યાર્થી નું આધાર કાર્ડ

૭. વાલીનું આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ,

૮. બાળક કે વાલીના બેંક ખાતાની પાસબુક

ફોર્મ ભરવાની website:

https://rte.orpgujarat.com/

એક વિનંતી.. ગુજરાતના તમામ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલશો.. જેથી વધુ ગરીબ બાળકો આનો લાભ લઇ શકે..

આર.ટી.ઈ. ધોરણ -૧ માં ખાનગી શાળામાં વિના મૂલ્ય પ્રવેશ

 આ યોજનામાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન https://rte.orpgujarat.com – વેબસાઈટ પર થશે . –

 આ યોજનામાં જૂન – થી ધોરણ -૧ માં નવીન પ્રવેશપાત્ર બાળક જ અરજી કરી શકશે 

આ યોજના નબળાં અને વંચિત જૂથના વાલીઓના બાળકો માટે જ હોય આ વર્ગના બાળકો જ અરજી કરી શકશે .

– આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ . ૧,૨૦,૦૦૦ અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂા . ૧,૫૦,૦૦૦ રહેશે .

બાળકને ઘરથી નજીકની શાળામાં પ્રવેશનો લાભ મળતો હોય વાલીએ અગાઉથી ઘરથી નજીકની વધુમાં વધુ શાળાઓની મુલાકાત લઈ શાળાના નામ , સરનામાં , માધ્યમ અને શાળાનો ડાયસકોડ મેળવી લેવા .

ખોટી માહિતી કે પુરાવાના આધારે પ્રવેશ મેળવનાર બાળકનો પ્રવેશ રદ થશે તે ખાસ ધ્યાન રાખવું . 

ચાલુ વર્ષે સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે . પ્રવેશ ફોર્મ ભર્યા બાદ પ્રવેશ ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ અને આધારો ક્યાંય જમા કરાવવાના રહેતા નથી .

ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જ વાલીએ જરૂરી આધારો ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે . 

ઓનલાઈન ડોકયુમેન્ટ અપલોડ કરવા માટે ૪૫૦ KB થી ઓછી સાઈજના JPEG અને PDF ફોર્મેટમાં ડોકયુમેન્ટ સ્કેન કરવાના રહેશે . ડોક્યુમેન્ટ સુવાચ્ય રીતે વાંચી શકાય અને જોઈ શકાય તે રીતે સ્કેન કરવાના રહેશે .

વાંચી અને જોઈ ન શકાય તેવા ડોક્યુમેન્ટવાળી અરજીઓ રદ થવા પાત્ર રહેશે જેની નોંધ લેવી . ખોટા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરેલ અરજીઓ પણ રદ થવા પાત્ર રહેશે . 

રહેઠાણનો પુરાવો

આધારકાર્ડ / પાસપોર્ટ / વીજળી બીલ / ચૂંટણી કાર્ડ / પાણી બિલ / રેશનકાર્ડ / રજીસ્ટર્ડ ભાડા કરાર – ગુજરાત સ્ટેમ્પ એકટ ૧૯૫૮ મુજબ નોંધાયેલ ભાડા કરાર તથા સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવ્યાના આધાર સાથેનો હોવો જોઈએ . ( નોટોરાઈઝડ ભાડા કરાર માન્ય ગણાશે નહી )

વાલીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર

મામલતદારશ્રી અથવા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી , તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા સક્ષમા સત્તધિકારીનું પ્રમાણપત્ર

 જન્મ પ્રમાણપત્ર  

ગ્રામ પંચાયત / નગર , મહાનગરપાલિકા , જન્મ / હોસ્પિટલ નોંધણી પ્રમાણપત્ર / આંગણવાડી , બાલવાડી , નોંધણી પ્રમાણપત્ર / માતા – પિતા કે વાલીનું નોટોરાઈઝડ સોગંદનામું

ફોટોગ્રાફ

પાસપોર્ટ સાઈઝ કલર ફોટોગ્રાફ

વાલીનું આવકનું પ્રમાણપત્ર

જુનો આવકનો દાખલો હોય તો મામલતદારશ્રી , તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા સક્ષમ સત્તાધિકારીનું પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે . નવો આવકનો દાખલો માત્ર જનસેવા કેન્દ્રનો જ માન્ય ગણાશે .

BPL કેટેગરીમાં આવતા હોય તો

૦ થી ૨૦ આંક સુધીની BPL કેટેગરીમાં આવતા વાલીએ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા નિયામકશ્રી , જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે . |જ્યારે શહેર વિસ્તાર માટે મહાનગરપાલિકાના કિસ્સામાં નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર અથવા મહાનગરપાલિકાએ અધિકૃત કરલે સક્ષમ અધિકારીનો દાખલો , નગરપાલિકા વિસ્તારમાં નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરનો દાખલો અને રજૂ કરવાનો રહેશે . જે શહેરી વિસ્તારમાં ૦ થી ૨૦ આંક ધરાવતા BPL કેટેગરીના લાભાર્થીઓની યાદી ના હોય તેવા વિસ્તારમાં BPL યાદીમાં સમાવેશ થયેલ લાભાર્થીએ જે તે સક્ષમ અધિકારીનું BPL યાદી નંબરવાળુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે . BPL રેશનકાર્ડ BPL આધાર તરીકે માન્ય ગણાશે નહીં .

વિચરતી જાતિ અને વિમુક્ત જનજાતિ

મામલતદારશ્રી અથવા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ,

તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા સક્ષમ સત્તાધિકારીનું પ્રમાણપત્ર

https://rte.orpgujarat.com

2 thoughts on “આર.ટી.ઈ. ધોરણ -૧ માં ખાનગી શાળામાં વિના મૂલ્ય પ્રવેશ”

Leave a Comment