પ્રકરણ 6 આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો 

std 6 aapani aaspas thata ferfaro
std 6 Science aapani aaspas thata ferfaro

પ્રકરણ 6 આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો 

કયો ફેરફાર ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે ?

(A) રેતીમાાંથી બનાવેલ કાચ (B) તળેલી પૂરી

(C) બરફમાંથી પાણી (D) અગરબત્તીમાંથી રાખ

ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર કયો છે ?

દૂધમાંથી દહીં બનવું 

( A ) ઠંડા પાણીમાંથી ગરમ પાણી 

( C ) આઈસક્રીમનું પીગળવું 

પાણીમાંથી બરફ બનવો

ફુગ્ગો ફુલાવીએ ત્યારે ફુગ્ગામાં 

( A ) માત્ર કદ બદલાય છે 

( B ) કદ અને આકાર બદલાય છે .

( C ) માત્ર આકાર બદલાય છે . 

( D ) એકપણ નહિ 

સ્પ્રિંગનું ખેંચાવું કેવો ફેરફાર છે ? 

( A ) ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર 

( B ) ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર

 ( C ) A અને B બંને ફેરફાર

 ( D ) A અને B પૈકી એકપણ નહિ 

ઝાડ પરથી ફળનું પડવું એ શાનું ઉદાહરણ છે ? 

( A ) ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર 

( B ) ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર 

( C ) લાંબા ગાળે ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર

 ( D ) ટૂંકા ગાળે ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર

નીચેનામાંથી કયો ફેરફાર ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર દર્શાવે છે ?

 ( A ) શ્વસન 

( C ) બાષ્પોત્સર્જન 

( B ) પ્રકાશસંશ્લેષણ

 ( D ) તમામ

કણકમાંથી બ્રેડ બનાવવાની પ્રક્રિયા કેવો ફેરફાર છે ? 

( A ) ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર 

( B ) ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર 

( C ) ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને ઉલટાવી શકાય તેવો 

( D ) કહી ન શકાય

નીચેનામાંથી ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર શોધો . 

( A ) ઇંડાંને બાફવાં

( B ) પેન્સિલ છોલવી 

 ( C ) લાકડાનું સળગવું 

 ( D ) બરફનું પીગળવું

કળીમાંથી ફૂલ ખીલવું એ કેવા પ્રકારનો ફેરફાર 

( A ) ઉલટાવી શકાય

( B ) ઉલટાવી ન શકાય 

 ( C ) A અને B બંને

( D ) A અને B પૈકી એકપણ નહિ 

નખ વધવા એ નીચેનામાંથી કેવો ફેરફાર છે ? 

( A ) ઉલટાવી શકાય

( B ) ઉલટાવી ન શકાય 

 ( C ) ઝડપી 

( D ) એકપણ નહિ

આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો

Leave a Comment