આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન

std-7-ss-2 AAPATTI ANE VYASTHAPAN

Disaster and management
Disaster and management

આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન

કુદરતી આપત્તિ

માનવસર્જિત આપત્તિ

ભૂકંપ

ચક્રવાત

ત્સુનામી

વાવાઝોડું

દુષ્કાળ

ભૂકંપના સમયે શું કરવું જોઈએ.

ભૂકંપના સમયે શું ન કરવું જોઈએ.

આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન

Leave a Comment