ધોરણ 8 વિજ્ઞાન પદાર્થો : ધાતુ અને અધાતુ

 પદાર્થો :

ધાતુ અને અધાતુ

પદાર્થો :

ધાતુ અને અધાતુ

પદાર્થો :

ધાતુ અને અધાતુ

પદાર્થો :

ધાતુ અને અધાતુ

image

What is copper used for?

To make an electric wire

To make machines

Making jewelry

Make a thermometer

Is bromine liquid non-metallic?

This statement is true

This statement is incorrect

Bromine is a solid metal

Can’t be said

Metals chemically process with water to produce gas.

Hydrogen

Oxygen

Neon

Helium

Which of the following is the most active metal?

Aluminum

Iron

Iron

Copper

Which metal is used to make electrical wires? Copper

Gold

Silver

Mercury

Which metal is used to make compost?

Nitrogen

Oxygen

Hydrogen

Helium

Name the glossy metal.

Iodine

Nickel

Carbon

Nitrogen

What happens when sulfur dioxide is dissolved in water?

Sulfuric acid

Hydrochloric acid

Chlorine

Sulfur

What is used to apply on the wound as an antiseptic?

Ticker iodine

Sulfur

Phosphorus

Coal

Metal is electric …. non-metallic is electric …..

STD 8KRUTIM RESAO ANE PLASTIC

std 8

science

સમય સમાપ્ત
સ્કોર:

Result

કુલ પ્રશ્નો:

જવાબ આપેલ:

સાચા:

ખોટા:

ટકાવારી:

kul 30 prashno

mcq quiz

check yoyr score

GIF>

અહીં વિદ્યાર્થીઓ રમત દ્વારા પરીક્ષા ની તૈયારી કરી શકે તે માટે કેટલીક ક્વિઝ તૈયાર કરી છે જો ઉપયોગી લાગે તો બીજાને શેર કરજો.

Leave a Comment