ગુજરાતી ભાષાના કવિઓ – લેખકોનાં ઉપનામ

Gujarati Language Poets – Writers

vidyarthio ne pse parixa ni taiyari mate ahi path,varta,kavita na nam temaj tena prakar vishena prashno uparant path,varta,kavita na nam ane tena sarjak kon chhe tena vishena prashno aapyaa chhe to vidyarthio ne ramat ramat ma quiz dwara parixa ni taiyari thai sakashe.

Umashankar Joshi Vasuki

2 Dhumketu

3 Kalapi

4 Kant

5 Sundaram

Darshak

Gaurishankar Govardhanram Joshi

Surasinhji Takhtsinhji Gohil

Manishankar Ratnji Bhatt T

Manubhai Pancholi

Kanaiyalal Munshi

Pathak Zinabhai Pathak

Raghuveer Chaudhary

Bansilal Varma Abbasi Abdul Ali

Ghanshyam

Shesh Sneharashmi

Vaishakhnandan

Chakor Mariz

Bakul Tripathy

Rajendra Shah. 

Natwarlal Pandya 20 Madhusudan Parekh

Barkat Ali Virani Alias

​​Thoth Nishaliyo

Eklavya Ushanas

Prembhakit

PSE EXAM FOR STD 5 TEST pse exam pse exam

PSE EXAM

PSE EXAM

સમય સમાપ્ત
સ્કોર:

Result

કુલ પ્રશ્નો:

જવાબ આપેલ:

સાચા:

ખોટા:

ટકાવારી:

Leave a Comment