વાતાવરણની સજીવો પર અસરો

Global Warming A Serious Threat Global warming is likely to cause a dramatic rise in sea levels.  Coastal areas are already flooded in many regions. 

On the one hand, CO is constantly released by human activities.  So on the other hand, forest areas are declining.  Plants use CO in the atmosphere for photosynthesis and thus reduce CO in the air.  Deforestation increases CO in the air as plants  Has been used, its number has decreased. 

ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન

અહીં હવામાન, આબોહવા, તાપમાન, વાતાવરણ નુ દબાણ વગેરે મુદ્દાને સાંકળીને બહુ વિકલ્પ પ્રશ્ન મુકવામાં આવ્યા છે.ભારતના હવામાન ખાતાની મુખ્ય કચેરી દિલ્હીમાં આવેલ છે. તેને IMD ઇન્ડિયન મટીરીયલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતના જુદા જુદા સ્ટોર એક સ્થળ ઉપર અવલોકન કેન્દ્રો ભારત અને એન્ટાર્કટિકામાં આવેલ છે. તેના ચાર પ્રાદેશિક કેન્દ્ર મુંબઈ, કોલકાતા, નાગપુર અને પુણેમાં આવેલા છે.

Thus, human activities contribute to the accumulation of CO in the atmosphere.  CO blocks heat and does not allow it to escape into space.  As a result, the Earth’s average temperature gradually rises.  This is called global warming.  Other gases such as methane, nitrous oxide and water vapor also contribute to this effect.  Like CO) they are also called greenhouse gases. 

વાતાવરણની સજીવો પર અસરો 1

વાતાવરણની સજીવો પર અસરો

પૃથ્વીની આજુબાજુ વીંટળાઈને આવેલી ગતિશીલ હવા ને પવન કહે છે. સામાન્ય રીતે પૃથ્વી પર નિર્માણ થતા હવાના હલકા,ભારે દબાણ છે તેના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો છે.

Global warming can have a wide range of effects on rainfall, agriculture, forests, flora and fauna.  Asia is one of the most populous areas at risk from global warming.  Recent climate change reports have given us very little time to maintain these current levels of greenhouse gases.  Otherwise, by the end of this century the temperature will have risen to an average of 2 degrees Celsius, which is considered a really dangerous level.

કાયમી પવનો

મોસમી પવનો

પવન

દૈનિક સ્થાનિક પવનો

વાતાવરણની સજીવો પર અસરો 2

quiz

Leave a Comment