સંસ્લેષીત કૃત્રિમ રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક

polymers are also seen forming in nature. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is formed by combining a large number of glucose units,

Types of Synthetic Fibers Ravon BRUXYG Was and that information was kept secret for a long time. The fabric obtained from silk fibers was very expensive but its beautiful texture attracted everyone. Attempts were then made to make synthetic silk.

Around the end of the nineteenth century, scientists succeeded in creating fibers with the same properties as silk. The money was made by chemically processing wood pulp. These fibers were known as rayon or synthetic silk. Although rayon is a natural resource derived from wood pulp, it is considered a man-made dhasa. It is cheaper than silk. And it can be woven like silk fibers. It can be painted in many different colors.

The mats are made by weaving rayon fibers with cotton money, often with sheets or wool (Figure 3.2). Figure 1,2: Items made from rapon Nylon Nylon is another man-made fiber. E. without the use of any kind of natural raw material (animal or animal).

Q. Built in 1931, it is made of coal, water and air. They were the first fully synthesized fibers. Nylon money is strong, resilient and lightweight. They are shiny and easily washable. So it became very popular to make cloth. We use many items made of nylon such as gloves, ropes, taboo, toothbrush, car seatbelt, sleeping bags, curtains, etc. (Figure 3.3). Nylon is a parachute and mountaineering rope. That is, from it we can make parachutes and mountaineering ropes?

My mom uses 11 earrings and IT spears to make sugar and rice. I wonder what this is? ET is a very popular form of polyester. It is used to make mats, thin film, wires and other useful things. Make a list of things made of polyester to someone around. Polyester (polyester) is actually made from a replica of a monster called ester. Air is the chemical that gives Hone its scent. Its fabrics are sold under names like Polycit, Polypool and Tericot. As the name implies, it is made up of two types of fibers.

Zikot is a mixture of polyester and cotton (cotton), while potipul is a mixture of polyester and wool. But we use Dambala’s letter and cheek or pabla. Many of these, although they look like natural swans, are in fact no-nonsense companions. It is made from another type of culture, Naisa, which is called Eklik. Wool from natural desi is very expensive, while it is made from Andalik fibers. The cultured Sao has a relatively large number of cards and affordable bills, which is why they have so many grandchildren. You have done kurti fiber and father’s mining leth activity in Dhoral-VI (Activity 3.6). What was your observation?

When you burn synthetic fibers, they behave differently than natural fibers. You may have noticed that the synthesized fibers melt when heated. If you look at it this way, it is a synthesis of synthetic fibers. If the cloth catches fire it is very harmful, the cloth melts when it burns and grows with the wearer’s body. That’s why you should use synthetic names when working in the kitchen or in the laboratory. .

I never wear polka dot clothes while my mom works in the kitchen. Every synthetic fiber is made up of many processes on the raw material of petroleum products called petrochemicals. 3.3 Churacteristics of Synthetic Fibers Assume that it is raining. What kind of veil will you use and Ma Sodhin Kao has made it very popular as it has to be worn due to other features. It dries fast. Is durable. Tog is rice. Easily available and asked to save. Learn for yourself by doing the following activity. 15

STD 8KRUTIM RESAO ANE PLASTIC

kul 10 prashno

mcq quiz

check yoyr score

std 8

science

સમય સમાપ્ત
સ્કોર:

Result

કુલ પ્રશ્નો:

જવાબ આપેલ:

સાચા:

ખોટા:

ટકાવારી:

kul 30 prashno

mcq quiz

check yoyr score

GIF>

અહીં વિદ્યાર્થીઓ રમત દ્વારા પરીક્ષા ની તૈયારી કરી શકે તે માટે કેટલીક ક્વિઝ તૈયાર કરી છે જો ઉપયોગી લાગે તો બીજાને શેર કરજો.

Leave a Comment