એક જ દે ચિનગારી

” એક જ દે ચિનગારી” કવિનું નામ         આ કાવ્યના કવિનું નામ “હરિહર પ્રાણશંકર ભટ્ટ”છે             પ્રસ્તુત કાવ્ય ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળના  ધોરણ:8ના પાઠ્યપુસ્તક માંથી લેવામાં આવ્યું છે.આથી તે પ્રસ્તુત કાવ્યોનો સ્ત્રોત છે.             પ્રસ્તુત કાવ્ય “એક જ દે ચિનગારી” માં કવિ પ્રભુ પાસે સત્તા કે … Read more