ધોરણ : 6 પ્રકરણ : 5. પદાર્થોનું અલગીકરણ

std 6 sem 1 science padartho nu alagikaran std 6 sem 1 science padartho nu alagikaran ધોરણ : 6 પ્રકરણ : 5. પદાર્થોનું અલગીકરણ અનાજમાંથી કાંકરા દૂર કરવા કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે ?  વીણવું નિતારણ  ઉપણવું  બાષ્પીભવન ઘઉંના લોટમાંથી થૂલું દૂર કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે ?  ચાળવું વીણવું  ગાળવું એક પણ નહિ એકબીજામાં … Read more