ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ

ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કઈ સાલમાં થયો હતો ? 

ઈ.સ .૧૮૫૭

પ્લાસીનું યુદ્ધ નીચેનામાંથી કઈ સાલમાં થયું હતું ? 

ઈ.સ. ૧૭૫૭ 

બ્રિટિશરોએ મૈસુર વિગ્રહ કરી કોના સામ્રાજ્યને સમાપ્ત કર્યુંછે ? 

ટીપુ સુલતાન

બ્રિટિશરોને કઈ સાલ સુધીમાં સંપૂર્ણ ભારત પર પોતાની રાજકીય સત્તા સ્થાપી દીધી ? 

ઈ.સ .૧૮૧૮

ભારતમાં સહાયકારી યોજના કયા અંગ્રેજ ગવર્નરે દાખલ કરી ? 

વેલેસ્લી

જમીનદારોની જમીન કયાઅંગ્રેજ ગવર્નરે જપ્ત કરી લીધી હતી ? 

ભારતમાં આવેલ બ્રિટિશરો નીચેનામાંથી ભારતીયો શાનું ફરજિયાત ઉત્પાદન કરે તેવી નીતિ અપનાવી ? 

કપાસ 
ગળી 
રેશમ 

std 8 social science textbook

std 8 social science navneet pdf

8 std social guide

std 8 social science semester 1 pdf

8th std social science notes

navneet digest std 8 social science pdf

8th std social science guide pdf

std 8 social science semester 1 navneet pdf download

std 8 social science semester 2 navneet pdf download

std 8 social science textbook semester 2 pdf

std 8

science

સમય સમાપ્ત
સ્કોર:

Result

કુલ પ્રશ્નો:

જવાબ આપેલ:

સાચા:

ખોટા:

ટકાવારી:

2. ભારતમાં બ્રિટિશ | શાસન ( ઇ.સ .1757 થી ઇ.સ. | 1857 )

Leave a Comment