દિલ્લી સલ્તનત

the delhi sultanate rulers

Standard – 7

Who established the slave dynasty? 

(A) Iltutmish

(B) Qutbuddin Ubak

(C) Gyasudin

(D) Nasiruddin

Which of the following is considered to be the true founder of the slave dynasty? 

(A) Iltutmish

(B) Qutbuddin Aibak

(C) Gyasuddin

(D) Nasiruddin Qutbuddin Aibak was of which dynasty? 

(A) Khalji

(B) Tughlaq

(C) Mambuk

(D) Syed

In which year the rule of Khalji dynasty started in Delhi? 

(A) ई.स.  190

(B) 18

(C) 1907

(D) 190

Who was the first woman ruler of Delhi? 

Delhi Sultanate

(A) Mumtaz

(B) Noor Jahan

(C) Roshanara

(D)

Who introduced the ‘Dag’ and ‘Chehra’ system for the special identification of the soldiers of Razia Sultan? 

(A) Alauddin Khalji

(B) Feroze Shah Tughlaq

(C) Iltutmish

(D) Khizkhan

Which famous poet became in the time of Alauddin Khalji? 

(A) Rahman

(B) Kabir

(C) Amir Khushro

(D) Rahim Who became the talented Sultan during Tughlaqesh? 

(A) Giyasuddin Tughlaq (B) Nusrat Shah Tughlaq

(C) Feroze Shah Tughlaq

(D) Muhammad Tughlaq

Who was the last ruler of Lodi dynasty? 

(A) Bahlol Lodi (B) Alexander Lodi (C) Ibrahim Lodi (D) Afghan Lodi

STD 8KRUTIM RESAO ANE PLASTIC

kul 30 prashno

mcq quiz

check yoyr score

અહીં વિદ્યાર્થીઓ રમત દ્વારા પરીક્ષા ની તૈયારી કરી શકે તે માટે કેટલીક ક્વિઝ તૈયાર કરી છે જો ઉપયોગી લાગે તો બીજાને શેર કરજો.

std 8

science

સમય સમાપ્ત
સ્કોર:

Result

કુલ પ્રશ્નો:

જવાબ આપેલ:

સાચા:

ખોટા:

ટકાવારી:

Leave a Comment